Controlling kosztów zasobów i procedur medycznych
grudzień
10 - 11
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Data: 10 grudzień 2018

 

Opis szkolenia:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

 • zajmujące się kalkulacją kosztów leczenia pacjentów
 • chcące poznać podstawowe wytyczne nowego standardu rachunku kosztów zgodnego
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku
 • chcące poznać zasady i korzyści zasobowo-procesowego podejścia do wyceny zasobów, procedur i pacjentów (JGP)
 • chcące zmienić stosowane zasady kalkulacji kosztów pacjenta w swoim podmiocie
 • chcące wprowadzić zmiany w raportowaniu finansowym i operacyjnym.

Szkolenie:

 • Prawidłowa kalkulacja kosztów zasobów, procedur, pacjentów
 • Zarządzanie kosztami Oddziałów, Poradni, Zakładów
 • Raportowanie finansowe i operacyjne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku, w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu, szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, procedur medycznych, pacjentów oraz JGP.

Wejście w życie, w październiku 2017, tzw. „sieci szpitali” to wyzwanie dla Zarządzających mające na celu takie kierowanie wykorzystaniem ryczałtu, które pomoże osiągnąć maksymalny efekt finansowy przy optymalnych kosztowo nakładach. To świadome ukierunkowywanie na rozwój tych obszarów, które z jednej strony zapewnią spełnienie kryteriów przypisania do odpowiedniego poziomu a z drugiej pozwolą na pozytywny rozwój jednostki.

Szkolnie podzielone jest na część merytoryczną oraz warsztatową, w ramach której realizowane są ćwiczenia warsztatowe.

Program:

1.      Zarządzanie kosztami

Osoby zajmujące się ewidencją kosztów i kalkulacją kosztów leczenia pacjentów, powinny być wyposażone w wiedzę z zakresu rachunku kosztów, umożliwiającą dostarczenie poprawnej i pełnej informacji o kosztach i „przychodach” (poziomie refundacji) podmiotu.

2.      Tradycyjny a nowoczesny rachunek kosztów w szpitalu

Sposób prezentacji informacji kosztowej ma znaczenie. Zdecydowana większość szpitali stosuje tradycyjne rachunki kosztów, koncentrujące się na arbitralnym rozliczaniu kosztów, co skutkuje brakiem rzetelnej informacji o kosztach leczenia pacjenta i rozbieżnościach pomiędzy kalkulacjami podmiotu a wytycznymi płatnika (NFZ). Nowoczesne rachunki kosztów, kładące nacisk na szczegółowość informacji wejściowej i przyczynowo–skutkowe zasady rozliczeń dają możliwość poznania faktycznych kosztów leczenia pacjentów. Co więcej forma prezentacji elementów składowych, zasad rozliczeń i wyników jest łatwo zrozumiała przez szerokie grono pracowników.

3.      Rachunek kosztów zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku – wprowadzenie

 • Zasady identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo – księgowym
 • Zasady kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym
 • Załącznik 1 do rozporządzenia – omówienie
 • Załącznik 2 do rozporządzenia – omówienie
 • Załącznik 3 do rozporządzenia – omówienie

4.      Struktura zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) w szpitalu

 • Dlaczego zasobowo-procesowe podejście do kosztów jest promowane przez uznane międzynarodowe organizacje zrzeszające księgowych i controllerów?
 • Elementy zasobowo-procesowego rachunku kosztów
 • Przyczynowo-skutkowe zasady rozliczeń

5.      Case: Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (warsztat)

Ćwiczenie „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w EuroMed S.A.”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo-skutkowy rachunek kosztów przykładowego szpitala. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania zaawansowanego rachunku kosztów oraz jego potencjał menedżerskich.

6.      Wprowadzenie do rozliczania i kalkulacji kosztów pacjenta w ZPRK/RCA:

 • Stałe i zmienne bezpośrednie elementy kosztowe szpitala
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów zasobów oraz działań/ procedur medycznych
 • Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów oraz „rentowności” świadczeń opieki zdrowotnej (JGP)

7.      Ćwiczenie - Poziomy dostępności i wykorzystania (zużycia) zasobów oraz problem gotowości

8.      Ćwiczenie – Kalkulacja kosztów procedur medycznych z wykorzystaniem zasobowo-procesowego rachunku kosztów

 

 

Prowadzący szkolenie:

Dr Anna Anders - Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Odpowiada za raportowanie finansowe oraz rozwój procesów kontrolingowych wraz z wprowadzeniem raportowana operacyjnego dedykowanego konkretnym obszarom działalności Szpitala.
Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w projektach konsultingowo-wdrożeniowych związanych
z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rachunków kosztów w polskich przedsiębiorstwach oraz kompetencje w implementacji rachunku kosztów w firmach o profilu produkcyjnym, dystrybucyjnym oraz usługowym.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na polskich uczelniach (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uczelnia Łazarskiego).
Szkolenia prowadzone przez dr Annę Anders to połączenie wiedzy merytorycznej, praktycznych warsztatów z ciekawym sposobem prowadzenia zajęć.

Termin szkolenia:
10 grudnia 2018 - 11 grudnia 2018     
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE ul. Żelazna 41 lok 6
Cena szkolenia:
970 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

W dniu 10 grudnia zajęcia trwają w godzinach 10:00-16:00

W dniu 11 grudnia zajęcia trwają w godzinach 10:00-15:00.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2018
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia