REGULAMIN XVI Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - PCE
REGULAMIN XVI Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia
  1. Postanowienia ogólne

1.1. XVI Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia, zwany w dalszej części Regulaminu Zjazdem odbywa się w Zakopanem w dniach 13 – 16 października 2016 r. w Hotelu Tatra.

1.2 Organizatorem Konferencji jest firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 41/6.

1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Zjeździe i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4 Uczestnikami Zjazdu są lekarze i położne oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Zjazdu oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5 W ramach Zjazdu odbędą się wykłady.

1.6 Oficjalny serwis internetowy Zjazdu znajduje się pod adresem http://www.pce.com.pl, adres email do kontaktów pce@pce.com.pl

  1. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa

2.1 Warunkiem udziału w Zjeździe jest:

2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Zjeździe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, przesłania deklaracji zgłoszeniowej faksem lub pocztą.

2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora

2.2 Opłatę  Zjazdową należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu w zakładce informacje

2.3 Na indywidualną prośbę Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Zjeździe.

2.4 Uczestnikami Zjazdu są osoby, które zgłosiły swoje Uczestnictwo do 31 sierpnia 2016 r. oraz dokonały opłaty za udział w konferencji do dnia 31 sierpnia 2016 r.

2.5 Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.

2.6 Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Zjeździe w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Zjeździe, w terminach określonych przez Organizatora.

2.8 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Zjeździe upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. Uczestnicy zgłaszający udział po tym terminie nie będą mieli możliwości skorzystania z pełnej oferty Zjazdu.

2.9 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Zjeździe. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Zjeździe powinna być dokonana w formie pisemnej.

2.10 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe Organizatorowi przysługuje zwrot:

1      Gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej, niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji, Organizator, pod warunkiem otrzymania wpłaty za udział, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę.

2     W przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną zaliczkę, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać, wraz z odsetkami ustawowymi.

2.11 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zjazdu z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Zjeździe może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Zjazdem.

  1. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas zjazdu

3.1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady.

3.2. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Zjazdu, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.

3.3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.

3.4. Organizator Zjazdu nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.

  1. Ceny i warunki płatności

4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Zjeździe zamieszczone są na stronie internetowej zjazdu.

4.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Zjeździe. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.

4.3 Brak uregulowania należności za udział w Zjeździe w terminie upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

  1. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników Zjazdu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.

5.2 Reklamacje Uczestników Zjazdu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Zjazdu.

5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

  1. Postanowienia końcowe

6.1 W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2 W przypadku, gdy Zjazd nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Zjeździe, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Zjazdu.

6.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Zjeździe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Zjazdu, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Zjazdu.

6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Zjazdu.

6.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Zjazdem, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Zjazdu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.