Dostosowanie ksiąg rachunkowych, wewnętrznych procedur do zmian związanych z otwarciem roku finansowego 2021 uwzgledniającego nowy standard kosztów.
styczeń
19
Miejsce : Online, godz. 8:30-15:30
Data: 19 styczeń 2021

 

Program :

Cel:

Szkolenie ma na celu przygotowanie podmiotów leczniczych do dostosowania wewnętrznych procedur – Polityki Rachunkowości, Regulaminu Zasad Prowadzenia  Rachunku Kosztów w podmiocie leczniczym wg obowiązującego Rozporządzenia MZ.

 

Szkolenie w trybie online z możliwością zadawania pytań.


Program szkolenia:

1. Omówienie zasad polityki rachunkowości (zakres), w tym:

 • omówienie znaczących zmian w kontach zespołu „4”,
 • zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” – zmiana klasyfikacji zdarzeń  zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,
 • wskazana zmianaopisywania dokumentów księgowych (kosztowych) przez inne działy.
 • określenie konta zespołu „5”ibudowa jego poziomu.
 • zasady alokacji kosztów kont zespołu „5”
 • omówienie typowych błędów alokacji kosztów oraz wyceny procedur medycznych mających wpływ na wynik poszczególnych ośrodków kosztów – na przykładzie – ćwiczenie.
 • wskazanie różnic między metodami wyceny mających wpływ na decyzję wyboru – omówienie na przykładzie – ćwiczenie.
 • sprawozdawczość do AOTMiT- podsumowanie rodzajów danych do przekazania. Określenie ośrodków kosztów wraz z przypisanymi kodami funkcji, kodami specjalności, nr konta księgowego wg obligatoryjnego wzoru,
 • omówienie wyodrębnionych ośrodków proceduralnych – przykłady

 

2. Wewnętrzne procedury:

 • dostosowanie obowiązujących zaleceń standardu rachunku kosztów wraz z formalnym sporządzeniem wewnętrznego regulaminu i dostosowaniem do struktury danego podmiotu, omówienie przykładowego regulaminu przyjętych zasad   (może być załącznikiem do Polityki Rachunkowości) oraz omówieniem zasad związanych z procesem wycen wraz z instrukcją wypełniania i wzorami tabel.

- przypisanie odpowiedzialności i zadań poszczególnym osobom w celu prawidłowego prowadzenia rachunku kosztów.

3. Przykłady: wykazów rodzaju procedur medycznych wg ICD-9 różnych specjalności:

pod kątem:

- istotności kosztów

- technologii

- procedur złożonych.

i zasad wprowadzenia kodów własnych.

- omówienie metodyki wyceny procedur medycznych.

Amortyzacja i jej wpływ na wycenę.

4. Omówienie wyceny kosztu bezpośredniego procedur medycznych wg wskazanych metod w tym wycena zabiegów operacyjnych z zastosowaniem opisu wg zestawu powtarzalnego i podstawowego danej procedury.

 - metodyka wyliczenia stawki godzinowej personelu wykonującego  procedurę,

5. Omówienie zasad ustalenia kosztów pośrednichprocedur medycznych:

- metoda oparta na: I. rzeczywistych kosztach zużytych zasobów II. na kosztach typowo zużywanych zasobów- proporcjonalnie do czasu trwania procedur medycznych oraz w oparciu o jednostkę kalkulacyjną,

6. Zastosowanie informatycznych rozwiązań w zakresie stosowania nowego standardu kosztów, udogodnienia , rozwiązania– na co należy zwrócić uwagę.

7. Pytania uczestników.

Prowadzący :

Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

Termin :
19 styczeń 2021
Miejsce :
Online, godz. 8:30-15:30
Cena :
750 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia: 8:30 - 16:00

 

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Pełnia Kobiecości
...
czytaj więcej
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2020
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
styczeń
26
Ilość dni szkolenia: 1
styczeń
28
styczeń
29
Ilość dni szkolenia: 1