XVII Ogólnopolska Konferencja dla Dyrektorów ds. Finansowych i Głównych Księgowych w podmiotach leczniczych
czerwiec
08 - 11
Miejsce : Krynica-Zdrój, Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Data: 08 czerwiec 2021

 

Program :

8 czerwca 2021 r. (wtorek)

I. Rachunkowość – wybrane zagadnienia,

1. zasady tworzenia Polityki Rachunkowości z uwzględnieniem zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów.

2. zmiana typowych zapisów na koncie zespołu „5” zgodnie z nowym standardem – zmiana klasyfikacji zdarzeń zgodnie z art.10 ust.1.pkt3a UoR – w formie materiału szkoleniowego,

3. Stworzenie Regulaminu Standardu Rachunku Kosztów – tj. opracowanie wewnętrznych procedur prowadzenia rachunku kosztów w jednostce – omówienie przykładowego wzoru, obejmującego:

 • zasady tworzenia planu kont,
 • określenie nośników kosztów wspólnych, kluczy podziałowych
 • wybrane metody obliczania procedur do danego OPK.
 • uwzględnienie obowiązkowych informacji i obligatoryjnych zestawień do przekazania AOTMiT zgodnie z ustawą,
 • określenie terminów sprawozdawczości wewnętrznej i osób odpowiedzialnych za dany obszar pracy.
 • inne.

II. Plan finansowy, 

1. podstawy prawne opracowania planu finansowego – obowiązek jego sporządzenia przez SPZOZ, terminy sporządzenia i składania sprawozdań z wykonania planu.

2. ewidencja przychodów i kosztówzwiązanych zprzeciwdziałaniem COVID-19, korektaplanu oraz zawieszenie niektórych zasad planowania określonych w ustawie w związku z pandemią COVID-19.

3. układ i szczegółowość planów finansowych w SPZOZ i spółkach handlowych, w tym omówienie metod planowania przychodów  i kosztów z uwzględnieniem zaleceń stosowania standardu rachunku kosztów.

 

9 czerwca 2021 r. (środa)

I. Excel dla księgowych podmiotów leczniczych –  tworzenie planów finansowych i sprawozdań finansowych w programie Excel - WARSZTATY

1. wykorzystanie narzędzi Excela dla szybkiej obróbki danych.

2. wykorzystanie najważniejszych funkcji w tworzeniu raportów(JEŻELI(), WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), ZŁĄCZ.TEKST(), ZAOKR() i inne),

3. tworzenie sprawozdań finansowych na podstawie zestawienia obrotów i sald z wykorzystaniem szablonów i funkcji Excel.

4. prognoza przychodów i kosztów z uwzględnieniem nowego standardu rachunku kosztów, rozliczanie procedur medycznych,

5. tworzenie raportów ekonomiczno- finansowych,

6. filtrowanie zestawień według żądanych kryteriów oraz sortowanie danych w kolumnach raportów.

Wymagania: własny laptop, program Excel.

 

10 czerwca 2021 r. (czwartek)

Podatkowe i rachunkowe zagadnienia,

1. rachunkowe i podatkowe ujęcie przychodów oraz kosztów – wybrane zagadnienia, w tym: przychody NFZ,dotacje i dofinansowania UE, darowizny pieniężne, darowizny środków trwałych, darowizny rzeczoweoraz otrzymane dotacjena przeciwdziałanie covid – 19.,

2. podatek dochodowy - nota podatkowa,

3. prezentacja podatkowa związana z nadmiernym opóźnieniem płatności wtransakcjach handlowych – dłużnik, wierzyciel.

4. podmioty powiązane w aspekcie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT.

5. koszty inne niż statutowe a rozliczenie podatkowe CIT w aspekcie ponoszenia straty podatkowej - najnowsze stanowiska z interpretacji podatkowych.

 

11 czerwca 2021 r. (piątek)

Wybrane zagadnienia z VAT, faktury korygujące oraz zmiany

1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących:

 • dokumentacja pozwalająca na rozliczanie faktur korygujących,
 • termin rozliczania faktur korygujących zwiększających sprzedaż,
 • rozliczenie faktur korygujących dla czynności zwolnionych z VAT
 • objaśnienia MF dotyczące rozliczania faktur korygujących.

2. Nowy limit dla prezentów o małej wartości:

 • doprecyzowanie wysokości limitu prezentów, dla których wymagane jest prowadzenie ewidencji wydań,
 • zwiększenie limitu dla pozostałych prezentów o małej wartości.

3. Zmiany w zakresie rozliczenia podatku naliczonego:

 • wydłużenie terminu do odliczenia podatku naliczonego,
 • rozliczenie otrzymanych faktur korygujących w zakresie podatku naliczonego,
 • rozszerzenie możliwości odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych.

4. Mechanizm podzielonej płatności

 • doprecyzowanie limitu faktur objętych mpp
 • potrącenia a mpp
 • możliwość obciążania rachunku VAT w celu przekazania należności celno podatkowych agencji celnej.

5. Istotne interpretacje organów podatkowych dotyczących JPK_VAT i ewentualne zmiany w rozporządzeniu dotyczącym JPK_VAT w sytuacji ich opublikowania.

 • stosowanie kodów GTU

6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący :
 • Katarzyna Dankowska – ekspert w dziedzinie rachunkowości, rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych na stanowiskach: Głównego Księgowego, Kierownika działu Controllingu i Księgowości Zarządczej, Zastępcy Głównego Księgowego w szpitalu publicznym i niepublicznym oraz Głównego Księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Certyfikowany przez zespół Katedry Rachunkowości Menadżerskiej Szkoły Głównej Handlowej pod patronatem Ministerstwa Zdrowia ekspert w zakresie: rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej i informacji zarządczej oraz restrukturyzacji i konsolidacji zakładów opieki zdrowotnej.

Posiada certyfikat nadający uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministerstwo Finansów oraz posiada uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli.

 

 • Grzegorz Tomala - doradca podatkowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) m.in.. „VAT dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych”, „VAT w zarządzaniu nieruchomościami”, „Leksykon VAT”, „JPK_VAT z deklaracją”.

W zakresie bieżących publikacji współpracuje z dziennikiem Rzeczpospolita.

Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskał na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r. Od 2003 r. prowadzi praktykę doradcy podatkowego w ramach własnej kancelarii.

Od początku swojej działalności prowadzi szkolenia podatkowe głównie z zakresu podatku VAT. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami szkoleniowymi np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Podatkową, Wektorem Wiedzy. Był również współautorem e-lerningowego kursu podatku VAT prowadzonego w ramach Akademii PARP.

Termin :
08 czerwiec 2021 - 11 czerwiec 2021     
Miejsce :
Krynica-Zdrój, Hotel Prezydent Medical SPA & Wellness, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
Cena :
1200 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe
Cena zakwaterowania i wyżywienia za cały pobyt:
740 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-os.
300 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników:  
                od godz. 15:00 w dn. 8 czerwca 2021 r.
Zajęcia rozpoczynają się:     o godz. 16:00
Zakończenie zajęć:      ok. godz. 12:00 w dn. 11 czerwca 2021 r.Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
12
Ilość dni szkolenia: 1
lipiec
15
Ilość dni szkolenia: 1