Praktyczna realizacja standardów akredytacyjnych CMJ dla Szpitali. Obszar działalności medycznej
wrzesień
12 - 13
Miejsce : Online, godz. 9:00-15:00
Data: 12 wrzesień 2022

 

Program :

Szkolenie zostanie zrealizowane na podstawie Programu Akredytacji Szpitali opracowanego i przygotowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków 2009 r.

W oparciu o rekomendacje towarzystw naukowych w określonych  dziedzinach i specjalnościach medycznych, oraz opinie ekspertów, aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz resortów współpracujących. Komentarz, interpretacja oraz wnioski zostaną przedstawione w oparciu o doświadczenia własne prowadzącej szkolenie.

DZIEŃ I
MODUŁ I
WSTĘP
Wprowadzenie ogólne do tematyki akredytacji oraz bezpieczeństwa medycznego w szpitalu

 1. Terminy, określenia i definicje przyjęte w Programie Akredytacji Szpitali.
 2. Aktualna podstawa prawna oraz prognozowane zmiany.
 3. Znaczenie akredytacji z perspektywy pracodawcy, pracownika, pacjenta.
 4. Rola personelu medycznego w przygotowaniu szpitala do akredytacji. Konieczny podział zadań w zakresie posiadanej wiedzy i kompetencji zawodowych.
 5. Rola i zadania zespołów jakościowych.

MODUŁ II
A. ZAKRES KLINICZNO-TERAPEUTYCZNY
Rola i zadania zespołów problemowych działających w szpitalu

1. Zespół ds. farmakoterapii
FA13 W szpitalu funkcjonuje zespół ds. farmakoterapii [1] 
2. Zespół ds jakości
PJ1.2 W szpitalu funkcjonuje zespół ds jakości
3. Zespół ds kontroli zakażeń
KZ1.1 Redukowanie ryzyka zakażeń obejmuje: efektywne funkcjonowanie zespołu i komitetu ds. kontroli zakażeń
4. Zespól ds etyki
ZO 8 W szpitalu wdrożono mechanizmy rozwiązywania zagadnień etycznych
5. Zespół ds. zdarzeń niepożądanych
6. Zespół ds. kontroli dokumentacji medycznej
7. Zespół ds. odleżyn
8. Zespół ds. zgonów                                                                 

MODUŁł III
B. ZAKRES KLINICZNO-TERAPEUTYCZNY

Analizy kliniczne. Sposób gromadzenia danych, monitorowanie, analizowanie istotnych zjawisk medycznych, formułowanie wniosków, wdrażanie działań naprawczych.
1. Odmowy hospitalizacji
CO8 W szpitalu prowadzi się okresową analizę przyczyn odmów hospitalizacji
2. Szczepy wielooporne. Lekooporność.
KZ 3 W szpitalu prowadzona jest analiza dotycząca szczepów wieloopornych
3. Polityka antybiotykowa – profilaktyka okołozabiegowa
KZ7 W szpitalu wdrożono antybiotykową profilaktykę okołozabiegową
4. Przedłużone pobyty
PJ2.1 W szpitalu regularnie analizuję się przyczyny przedłużonego pobytu pacjentów
5. Zgony w tym zgony okołooperacyjne
PJ2.2 W szpitalu regularnie analizuję się przyczyny zgonów pacjentów
PJ2.3 W szpitalu regularnie analizuję się przyczyny zgonów okołooperacyjnych

6. Nieplanowane, powtórne hospitalizacje
PJ2.4 W szpitalu regularnie analizuje się nieplanowane, powtórne hospitalizacje
7. Reoperacje
PJ2.5 W szpitalu regularnie analizuje się reoperacje
8. Odmowy hospitalizacji
CO8 W szpitalu prowadzi się okresową analizę przyczyn odmów hospitalizacji
9. Opinie pacjentów
PJ 3 W szpitalu regularnie prowadzi się ocenę opinii pacjentów
10. Czynności reanimacyjne
OP5 W szpitalu prowadzona jest analiza częstości i skuteczności podjętych czynności reanimacyjnych
11. Przebieg i skutki zabiegów
ZA12 Przebieg i skutki zabiegów są analizowane
12. Znieczulenia
ZA12.1 Przebieg i skutki wykonywanych znieczuleń są analizowane
13. Skutki zabiegów w trakcie hospitalizacji
ZA12.2 Skutki zabiegów zaobserwowane w trakcie hospitalizacji są analizowane
14. Odległe skutki zabiegów
ZA12.3 Odległe skutki wykonywanych zabiegów są analizowane
15. Zdarzenia niepożądane
PJ 5.2 W szpitalu analizuje się zdarzenia niepożądane dotyczące pobytu pacjentów

MODUŁ IV
DOKUMENTACJA MEDYCZNA

A. Ogólne zasady dotyczące poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej przez LEKARZY. Zawartość. Najczęstsze nieprawidłowości

OS 1 W szpitalu określono zakres wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta. Ocena stanu psychicznego.
 2. KARTA ZLECEŃ
 3. Ocena potrzeb żywieniowych
 4. Monitorowanie bólu
 5. Profilaktyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
 6. Plan opieki
 7. Ocena lekarska
 8. Epikryza
 9. Karta leczenia szpitalnego

B. Ogólne zasady dotyczące poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej przez PIELĘGNIARKI. Zawartość. Najczęstsze nieprawidłowości

OS2 W szpitalu określono zakres oceny pielęgniarskiej

 1. Badanie podmiotowe i fizykalne pacjenta. Ocena stanu społecznego.
 2. KARTA ZLECEŃ
 3. Monitorowanie bólu
 4. Profilaktyka odleżynowa
 5. KARTA POBYTU PACJENTA W OIT
 6. KARTY OCENY PIELĘGNIARSKIEJ

Zagrożenia upadkiem
Wkłuć obwodowych
Rany pooperacyjnej
Cewnika w pęcherzu moczowym

 1. KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH
 2. Ocena dyżurowa pielęgniarka w trakcie pobytu pacjenta w oddziale
 3. Karta gorączkowa pacjenta
 4. Karty obserwacji dobowej
 5. Zalecenia przy wypisie

C. Ogólne zasady dotyczące poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej w OBSZARZE ZABIEGOWYM. Zawartość. Najczęstsze nieprawidłowości.

 1. Świadoma zgoda pacjenta na zabieg i znieczulenia
 2. Dodatkowa zgoda pacjenta
 3. Ocena ryzyka zabiegu i znieczulenia
 4. KONTROLNA KARTA CZYNNOŚCI
 5. Karta znieczulenia anestezjologicznego
 6. Protokół przekazania pacjenta
 7. PROTOKÓŁ OPERACYJNY – Raport z przebiegu operacji
 8. PROTOKÓŁ PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
 9. PROTOKÓŁ PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
 10. Informacje o pobranym materiale 

MODUŁ V
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁANIA W STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA

OP2.2 W szpitalu funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia
Omówienie zasad dotyczących zabezpieczenia miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych w sprzęt ratujący życie.

 1. Tworzenie algorytmów postępowania klinicznego, zapewnienie dostępności do leków i sprzętu. Dokonywanie kontroli i oceny sprawności.
 2. Wymogi formalno-prawne w zakresie kompetencji oraz przygotowania personelu do działań ratujących życie.      

 

DZIEŃ II
MODUŁ VI
FARMAKOTERAPIA

Omówienie zasad dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego pacjenta leczonego w szpitalu.

 1. Podział zadań i kompetencji w zakresie zlecania oraz wykonywania zabiegów farmakoterapeutycznych – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny.
 2. Obowiązujące przepisy(farmakoterapia, cytostatyki, żywienie pozajelitowe, krwiolecznictwo, tlenoterapia).
 3. Omówienie najczęstszych błędów związanych z terapią lekiem.
 4. Leki samodzielnie podawane przez pielęgniarkę, bez zlecenia lekarskiego
 5. KARTA ZLECEŃ
 6. Obowiązujące procedury związane z farmakoterapią. Zdarzenia niepożądane. Bezpieczeństwo farmaceutyczne.

MODUŁ VII
DOKUMENTACJA SZPITALA – PROCESOWA
Omówienie na podstawie wybranych standardów Programu Akredytacji Szpitali 
w poszczególnych działach w obszarze działalności medycznej.

 1. Standardy,
 2. Procedury,
 3. Algorytmy,
 4. Regulaminy,
 5. Programy,
 6. Projekty,
 7. Plany,
 8. Zasady funkcjonowania. 

CIĄGŁOŚĆ OPIEKI (CO)
CO 1 W szpitalu opracowano i wdrożono procedury przyjmowania pacjentów
PRAWA PACJENTA (PP)
PP 1 Każdy pacjent jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach
OCENA STANU PACJENTA (OS)
OS 2 W szpitalu określono zakres oceny pielęgniarskiej.
OPIEKA NAD PACJENTEM (OP)
OP 1 Każdy pacjent ma opracowany plan opieki
KONTROLA ZAKAŻEŃ (KZ)
KZ 2 W szpitalu wdrożono program monitorowania zakażeń

Omówienie 2-3 standardów na życzenie uczestników szkolenia

MODUŁ VIII
A. Standardowe Procedury Operacyjne.
Znaczenie, rola oraz istota ich przygotowania w wybranych obszarach działalności szpitala.
OP2 W szpitalu funkcjonują Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
OP2.1 W każdym oddziale funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania
OP2.2 W szpitalu funkcjonują Standardowe Procedury Postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia

B. Programy i projekty w działalności klinicznej.
Znaczenie oraz sposób przygotowania w zakresie bezpieczeństwa szpitalnego

CO12 W szpitalu prowadzi się programy edukacji zdrowotnej
KZ6 W szpitalu wdrożono program racjonalnej polityki antybiotykowej
PJ1 W szpitalu opracowano program działań dla poprawy jakości
PJ4.1 W oparciu o dane uzyskane z monitorowania jakości w szpitalu prowadzone są projekty poprawy
KZ2 W szpitalu wdrożono program monitorowania zakażeń

MODUŁ IX
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

 1. Podział zadań lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych  na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Opisy stanowisk pracy.
 3. Sposób zatrudnienia.
 4. Podzi ał kompetencyjny.
 5. Najczęstsze błędy i problemy w dziale związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Zakończenie i posumowanie.

Czas na pytania i dyskusję


[1]Cytowane tytuły standardów – Program Akredytacji Szpitali, Kraków 2009

Prowadzący :

dr n. med. SYLWIA MARCZEWSKA

Adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz studiów doktoranckich dla menadżerów ochrony zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Od 1996 r. wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego, błędów medycznych, odpowiedzialnością zawodową personelu medycznego.

Termin :
12 wrzesień 2022 - 13 wrzesień 2022     
Miejsce :
Online, godz. 9:00-15:00
Cena :
570 zł/os. (brutto)
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Czas trwania szkolenia:

12 września 2022 r. w godz. 9:00-15:00

13 września 2022 r. w godz. 9:00-15:00

Wymagania techniczne:

 1. Głośnik  /  lub słuchawki – niezbędny by słyszeć wykładowcę
 2. Mikrofon – przyda się jeśli będziemy chcieli zabrać głos, zadać pytanie (pytania będzie też można pisać na chacie)
 3. Kamera – jeśli zabierając głos będziemy chcieli się pokazać


Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Baza sprzętu medycznego
MEDIPMENT.PL MEDICAL EQUIPMENT   Dynamiczne zmiany zachodzące w branży medycznej skutkują wzrostem zaint...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
czerwiec
28
lipiec
05
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30