Rodo - PCE
Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Osińska POLSKIE CENTRUM EDUKACJI Żelazna 41, 00-836 Warszawa, NIP 5261464043, REGON 011478300 (dalej zwanym PCE lub ADO).
 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 (Dz.U. poz. 1000 z 2018 r.), a także innymi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
 3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania PCE, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować się z ADO za pomocą adresu e-mail pce@pce.com.pl.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCE;
  • realizacji na najwyższym poziomie umów zawartych z kontrahentami;
  • zaspokojenie wymagań kontrahentów istotnych dla realizacji usług,
  • przekazywanie informacji o szkoleniach i konferencjach oraz innych usługach realizowanych przez PCE;
  • zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez PCE szkodą lub obrona przed roszczeniami kontrahentów w stosunku do ADO;
  • udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych;
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez PCE są stosowne przepisy prawa polskiego i obowiązującego w Polsce prawa Unii Europejskiej.
 8. W związku z przetwarzaniem danych Państwa dane osobowych mogą być przekazywane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • przedsiębiorstwom świadczącym usługi wsparcia informatycznego PCE oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • przedsiębiorstwom kurierskim i pocztowym,
  • przedsiębiorstwom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
  • przedsiębiorstwom księgowym świadczącym usługi dla PCE,
  • urzędowi skarbowemu,
  • operatorom płatności elektronicznych, w tym płatnościami kartami,
  • innym podmiotom zgodnie z obowiązującym prawem polskim i zawartymi przez PCE umowami.
 9. Dane osobowe:
  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych PCE lub kontrahentów, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  • pozyskane z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez 3 miesiące licząc od następnego dnia po utrwaleniu,
  • pozyskane lub niezbędne do przetwarzania w związku z innymi wymogami prawa, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • Dane mogą być udostępnione w siedzibie PCE lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na pisemny wniosek osoby której dane dotyczą lub upoważnionej. PCE ma prawo do jednoznacznej identyfikacji osoby, która z takim wnioskiem wystąpiła, w tym czy ma stosowne upoważnienia.
 11. PCE nie przetwarza danych osobowych do celów profilowania, w sposób zautomatyzowany, na skalę masową i nie ma obowiązku zatrudnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Każda osoba której dane przetwarza PCE ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Warszawa, 25 maja 2018 r.

 

Administrator Danych Osobowych

Anna Osińska POLSKIE CENTRUM EDUKACJI