Regulamin - PCE
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

1. Postanowienia ogólne.

 1.  Regulamin określa  warunki  świadczenia  usług  szkoleniowych  przez  firmę Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska oraz postępowanie reklamacyjne. Regulamin określa także warunki zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych.
 2. Każdy klient zamawiając usługę szkoleniową przez przesłanie zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Podstawowe definicje.

 1.  Firma - firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska- oznacza firmę szkoleniową z siedzibą w Warszawie 00-836, ul. Żelazna 41 lok. 6, NIP 526 146 40 43
 2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
 3. Zamawiający – osoba/firma zgłaszająca się na szkolenie.
 4. Uczestnik - osoba, która została zapisana na szkolenie.
 5. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Polskim Centrum Edukacji o przeprowadzenie szkolenia składane przez formularz zgłoszeniowy on-line umieszczony na stronie ww.pce.com.pl, www.szkolarodzenia.com.pl, e-mailem: pce@pce.com.pl lub faksem na nr (0-22) 890 20 01; (022) 890 20 23
 6. Szkolenie – usługa szkoleniowa prowadzona w formie wykładu (stacjonarnego lub w wersji online) lub praktycznych ćwiczeń lub w obydwu tych formach jednocześnie.
 7. Szkolenie otwarte - usługa, na którą może zapisać się każda osoba pod warunkiem przesłania zgłoszenia w określonym terminie oraz dostępności miejsc.
 8. Szkolenie zamknięte - usługa szkoleniowa realizowana na rzecz jednego
 9. Formularz zgłoszeniowy – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska, który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu
 10. Umowa - dokument, na mocy którego firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska zorganizuje dla zamawiającego szkolenie zamknięte. Zapisy tej umowy są nadrzędne nad niniejszym Regulaminem i określają wszystkie istotne postanowienia dla obu stron.
 11. Potwierdzenie udziału – dokument, który przesyłany jest drogą elektroniczną do osoby/firmy zgłaszającej pracownika/pracowników na szkolenie.
 12. Certyfikat ukończenia szkolenia –zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie: „§ 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).”
 13. Oferta – dokument, w którym firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska zaproponowała zakres i warunki usług, jakie może świadczyć dla Zamawiającego.

3.Zobowiązania Zamawiającego.

 1.  Zamawiający oraz uczestnicy zgłoszeni na szkolenie przez Zamawiającego winni przestrzegać ogólnych warunków świadczenia usług przez Firmę Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska zawartych w niniejszym Regulaminie oraz przestrzegać ogólnych zasad i norm współżycia społecznego.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie przed planowanym szkoleniem zgodnie z terminem podanym w dokumencie potwierdzenia udziału.

4. Zobowiązania firmy Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska.

 1.  Firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska  zobowiązuje  się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego szkolenie w zakresie określonym w ofercie zamieszczonej na stronie pce.com.pl, www.szkolarodzenia.com.pl.
 2. Firma Polskie Centrum Edukacji zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie.
 3. Firma Polskie Centrum Edukacji zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników na dane szkolenie oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które firma nie miała wpływu.

5. Warunki zgłoszenie udziału w Szkoleniu.

 1.  Zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pce.com.pl lub www.szkolarodzenie.com.pl, e-mailem: pce@pce.com.pl lub faksem na nr (0-22) 890 20 01; (022) 890 20 23
 2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia wystawione zostaje potwierdzenie udziału w szkoleniu i odesłane na kontakt wskazany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 24h.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. Warunki płatności.

 1.  Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest uregulowanie płatności przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Płatność zostanie wykonana na podstawie faktury proforma wystawionej przez Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska przed realizacją szkolenia.
 3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto firmy podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.
 4. Faktury wysyłane są drogą elektroniczną. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.
 5. Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie koszty związane z dojazdem ponosi Zamawiający.

7. Warunki organizacji szkolenia.

 1.  Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej www.pce.com.pl oraz www.szkolarodzenia.com.pl
 2. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich zajęciach według harmonogramu szkolenia.
 3. Do obowiązków Polskiego Centrum Edukacji należy zapewnienie wykwalifikowanych specjalistów do przeprowadzenia szkolenia.
 4. Organizacja godzinowa szkolenia zawarta jest w harmonogramie szkolenia, który jest integralna częścią oferty.
 5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu przyjmowana jest na podstawie pisemnej informacji w terminie:
 • w przypadku szkoleń jednodniowych – nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia,
 • w przypadku szkoleń dwudniowych i dłuższych – nie krótszym niż 21 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku późniejszej rezygnacji zgłoszonej osoby/osób lub jej/ich nieobecności na szkoleniu obciążymy zamawiającego szkolenie pełnymi kosztami danego szkolenia.

8. Własność i prawa autorskie.

 1.  Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.
 2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

9. Prawa i odpowiedzialności.

 1.  Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wszystkich informacji zaczerpniętych ze strony www.pce.com.pl, szkolarodzenia.com.pl, z materiałów szkoleniowych oraz z samego szkolenia.
 2. Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości oraz nieprawidłowości będące na stronie www.pce.com.pl, szkolarodzenia.com.pl oraz za ewentualne wszystkie szkody związane z ewentualnym zainfekowaniem strony www.pce.com.pl, www.szkolarodzenia.com.pl szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

10. Zasady składania reklamacji.

 1.  Reklamacje mogą być składane w trakcie samego szkolenia w sposób ustny lub pisemny. W tym wypadku koordynator szkolenia wraz uczestnikiem reklamującym dane szkolenie na bieżąco wyjaśni w sposób polubowny powody reklamacji. W przypadku odmownego rozpatrzenia reklamacji przyczyny odmowy będą przekazane osobie reklamującej w formie pisemnej.
 2. Reklamacje mogą być także przyjmowane po szkoleniu. W tym wypadku dopuszcza się tylko formę pisemną. Reklamacja może być składana w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 4. Reklamacja zgłoszona pisemnie powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy i/lub imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji

11. Postanowienia końcowe. 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.pce.com.pl, szkolarodzenia.com.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Polskim Centrum Edukacji Anna Osińska a Zleceniodawcą związane z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze polubownych negocjacji. W przypadku braku porozumienia, strony zgodnie podają ewentualne spory pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Polskiego Centrum Edukacji Anna Osińska.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw użytkowników naszego serwisu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.