Regulamin Konkursu - PCE
Regulamin Konkursu

Regulamin promocji “Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia Polskiego Centrum Edukacji” prowadzonej przez Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska z siedzibą w Warszawie

1) Organizatorem promocji – zwanej dalej „konkursem” – jest Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska, ul Powstańców Śląskich 108 lok 27  01-466 Warszawa, NIP: 526 146 40 43

REGON: 011478300, zwane dalej „PCE” reprezentowana przez: Annę Osińska

2) Czas trwania i miejsce konkursu: od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 15 lipca 2022 r. (do godziny 13:00), na profilu Polskiego Centrum Edukacji  w serwisie Facebook.

3) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 16 lipca 2022 r. w biurze PCE przy ul. Powstańców Śląskich 108 lok 27  01-466 Warszawa

o godzinie 14:00.

4) PCE przeznacza na nagrody w konkursie Vouchery Rabatowe  o wartości nie większej niż 500 zł (brutto),

5) Aby wziąć udział w konkursie należy – łącznie:

a) umieścić pod postem konkursowym rozwinięcie zdania: „Zjazdy Szkół Rodzenia organizowane przez PCE są warte udziału, bo………” oraz można dołączyć zdjęcie.

b) wyrazić zgodę na udział w konkursie na zasadach tego Regulaminu.

6) W konkursie mogą brać udział położne i przedstawiciele innych zawodów medycznych zainteresowani, korzystający ze strony PCE na portalu Facebook.

7) Spośród osób, które dokonały działań, o których mowa w pkt. 5, Wysoka Komisja, składająca się z dwóch Komisarzy wskazanych przez PCE, dokona wyboru zwycięzców, z których każdy otrzyma Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania przy płatności za udział w XXII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Rodzenia. Dokonując wyboru zwycięzców Wysoka Komisja bierze pod uwagę – w szczególności oryginalność wypowiedzi i kreatywność.

8) Wysoka Komisja sporządzi z rozstrzygnięcia konkursu protokół, podając w nim, w szczególności, zwycięzcę zdefiniowanego imieniem i nazwiskiem z opisem nagrody.

9) Spółka skontaktuje się ze zwycięzcami konkursu, wyłonionymi przez Wysoką Komisję, za pośrednictwem serwisu Facebook i wyśle do nich nagrody w formie scanu dokumentu za pomocą poczty elektronicznej

10) Przyznana nagroda  nie podlega wymianie  ani nie jest wydawana ich równowartość w pieniądzu.

11) Wykonując czynności z pkt. 5 uczestnik dobrowolnie akceptuje ten Regulamin w całości, i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

12) Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu zainteresowanym w biurze PCE pod adresem  ul Powstańców Śląskich 108 lok 27  01-466 Warszawa

13) Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania konkursu, nie później jednak niż do dnia 18 lipca 2022 r. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres e-mailowy: pce@pce.com.pl Rozpatrywanie reklamacji trwa 3 dni robocze, włączając w to zawiadomienie e-mailowe do zgłaszającego o wyniku reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji będzie wysłane zgłaszającemu na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie reklamacyjne.

14) Wiążące warunki konkursu określone są jedynie w Regulaminie. W przypadkach nieobjętym Regulaminem decyzje podejmuje PCE. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

15) Nagrody w konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16) Uczestnik konkursu wyraża PCE zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie zgłoszonego w konkursie utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii (jeżeli będzie takowa) i jej opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z działalnością PCE;

e) zamieszczenie na stronie PCE na portalu Facebook o nazwie Polskie Centrum Edukacji uczynienie tego wizerunku dostępnego każdej osobie, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z powyższej strony internetowej w serwisie Facebook.pl

17) Jeżeli uczestnik konkursu nada do PCE zdjęcie, na którym będzie znajdował się wizerunek jego lub innych osób, uczestnik konkursu oświadcza, iż dobrowolnie i świadomie wyraża PCE zgodę na wykorzystanie tego wizerunku utrwalonego w celu reklamy i promocji działalności PCE, tj. przeprowadzenia przedmiotowego konkursu. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż powyższej zgody udziela na czas nieokreślony, oraz może skutecznie składać powyższe oświadczenia za siebie i inne osoby ewentualnie widoczne na zdjęciu. Uczestnik oświadcza, iż zamieszczone zdjęcie wykonał dobrowolnie, w celu udziału w konkursie i uzyskania nagrody, nie w celu komercyjnym, a PCE nie zamawiało u niego żadnych zdjęć.

18) Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na zasadach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

19) Uczestnik konkursu oświadcza, iż:

a) został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

b) dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, oraz danych osobowych innych osób, które udostępnił Spółce od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu konkursu, oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności – ale nie wyłącznie – z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego,

c) podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

20) Administratorem danych osobowych jest PCE, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

21) Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie przedmiotu konkursu, w którym uczestnik bierze udział.

22) Odbiorcą danych osobowych jest PCE oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskania, tj. w szczególności – w zależności od okoliczności – organy podatkowe sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej, uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi PCE, jej pracownicy i usługodawcy, a podanie danych osobowych uczestnika konkursu lub osób przez niego wskazanych jest niezbędne.

23) Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków PCE i uczestnika konkursu, wynikających z przepisów prawa powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

24) Uczestnik konkursu ma prawo:

a) żądania od PCE: dostępu do danych osobowych jego dotyczących lub innych osób, których dane przekazał PCE; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

25) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem wykonywania przedmiotu Konkursu. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność uczestnictwa w konkursie.