REGULAMIN XI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych - PCE
REGULAMIN XI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych

1. Postanowienia ogólne
1.1. XI Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Przełożonych, zwany w dalszej części Regulaminu Konferencją odbywa się w Kołobrzegu w dniach 26 – 29 września 2016 r. w Hotelu Sand.
1.2 Organizatorem Konferencji jest firma Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 41/6.
1.3 Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4 Uczestnikami Konferencji są lekarze i położne oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5 W ramach Konferencji odbędą się wykłady.
1.6 Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem http://www.pce.com.pl, adres email do kontaktów pce@pce.com.pl
2. Zasady Uczestnictwa i odwołania Uczestnictwa
2.1 Warunkiem udziału w Konferencji jest:
2.1.1 Zgłoszenie Uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej, przesłania deklaracji zgłoszeniowej faksem lub pocztą.
2.1.2 Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora
2.2 Opłatę  Konferencyjną należy przesłać na konto Organizatora wg tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej serwisu w zakładce informacje
2.3 Po uiszczeniu opłaty konferencyjnej przez Uczestnika Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konferencji.
2.4 Uczestnikami Konferencji są osoby, które zgłosiły swoje Uczestnictwo do 25 czerwca 2016 r. r. oraz dokonały wpłaty zaliczki za udział w konferencji  w wysokości 50% ceny konferencji tj. 540 zł do dnia 25 czerwca 2016 r. oraz uiściły pozostałą cześć opłaty do 28 lipca 2016 r.
2.5 Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w konferencji.
2.6 Koszt pobytu i przejazdu, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.7 Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Konferencji w przypadku, gdy nie uiścił on opłat za udział w Konferencji, w terminach określonych przez Organizatora.
2.8 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń Uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 25 czerwca 2016 r. Po tym terminie  zgłoszenia będą przyjmowane, jeśli Organizator będzie dysponował jeszcze wolnymi miejscami w hotelu.
2.9 Uczestnik może zrezygnować z Uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.
2.10 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji po dniu 25 czerwca 2016 r. Organizator zatrzymuje wpłaconą zaliczkę.
2.11 W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji po dniu 28 lipca 2016 r. Organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od Niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
2.13 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Zjeździe może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Zjazdem.
3. Informacje o wystawcach/sponsorach podczas konferencji
3.1. Pomieszczenia przeznaczone pod powierzchnie wystawiennicze dla sponsorów są wyraźnie oddzielone od pomieszczeń, w których będą prowadzone wykłady.
3.2. Sponsorzy są poinformowani przez Organizatora, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników Konferencji, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe.
3.3. Przebywanie Uczestników w miejscu przeznaczonym pod powierzchnie wystawiennicze jest dobrowolne.
3.4. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedniość za formę i instrumenty przekazu marketingowego, który kieruje sponsor do osób przebywających w pomieszczeniach przeznaczonych pod powierzchnie wystawiennicze.
4. Ceny i warunki płatności
4.1 Ceny oraz warunki płatności za Uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej zjazdu.
4.2 Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi, związane z Uczestnictwem w Konferencji. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec Organizatora jest solidarna.
4.3 Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.
5. Reklamacje
5.1 Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
5.2 Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji.
5.3 Po upływie wyżej określonych terminów żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
6. Postanowienia końcowe
6.1 W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2 W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Konferencji.
6.3 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4 Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Konferencji, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
6.6 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami Konferencji.
6.7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
6.8 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9 Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.