Zamknięcie roku finansowego w podmiotach leczniczych
grudzień
03 - 06
Miejsce szkolenia: Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska 2, Polanica-Zdrój
Data: 03 grudzień 2018

 

Opis szkolenia:

I. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych

1. Zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1 października 2018r. wprowadzone  ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw – omówienie wprowadzonych zmianą ustawy o rachunkowości i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązków dla podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ) mających zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2018.

2. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych za 2018r. w świetle regulacji ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej: 

 • Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy.
 • Ogólne zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w tym SPZOZ (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływówpieniężnych oraz informacji dodatkowej).
 • Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowegopodmiotów leczniczych (w tym
 • Aktywa trwałe wycena i prezentacja z uwzględnieniem problematyki nieruchomości
 • Aktywa obrotowe wycena i prezentacja w tym problematyka odpisów aktualizujących.
 • Fundusze własne podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ - zasady kształtowania się funduszu założycielskiego i funduszu zakładu.
 • Rezerwy i zobowiązania, kredyty, pożyczki, fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe.
 • Rachunek zysków i stratz uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej podmiotów leczniczych (w tym . Prezentacja przychodów i kosztów.
 • Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych (w tym
 • Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych (w tym obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (w tym
 • „Kalendarz księgowego” dotyczący prac związanych ze sprawozdaniem finansowym 2018.

3. Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych -rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców – omówienie wybranych zagadnień.

4. Dyskusja nad wybranymi tematami i aktualnymi problemami z uwzględnieniem specyfiki gospodarki podmiotów leczniczych.

 

II. Aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT CIT i PIT

I. Rozliczenia VAT w roku  2018

1. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku obrotowego – weryfikacja rozliczeń VAT:

 • Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania na tle obecnej praktyki organów podatkowych
 • Moment rozpoznawania faktur korygujących w rozliczeniach VAT
 • Refakturowanie kosztów – zasady, zagadnienia praktyczne
 • Terminy ewidencjonowania i rozliczania VAT w zakupach rozliczanych w mechanizmie odwróconego obciążenia:
 • wykazywanie podatku należnego,
 • zasady ujmowania w księgach i rozliczeniach podatku naliczonego,
 • konsekwencje zbyt późnego otrzymania faktur,
 • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT - brak możliwości dokonania korekty wstecznej i konsekwencje odsetkowe,
 • Rozliczanie VAT strukturą – weryfikacja rocznego współczynnika proporcji
 • Organizacja systemu rachunkowości dla celów rozliczania VAT strukturą
 • Ujmowanie faktur zakupu we właściwych rejestrach zakupu w celu rozliczenia VAT strukturą
 • Weryfikacja prawidłowości i kompletności rozliczeń VAT w roku obrotowym – zagadnienia praktyczne
 • Ujmowanie VAT w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

 2. Kasy rejestrujące w roku 2018 i 2019 – jak przygotować się zmian w  przepisach

3. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - jako instytucja uszczelniania poboru podatku VAT po 6 miesiącach obowiązywania – omówienie aktualnych zagadnień, problemów doświadczeń podatników.

4. Pozostałe zmiany w VAT w roku 2018 r.:

 • Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
 • NIP na paragoniei nowe zasady wystawiania faktur VAT i nowe sankcje w VAT
 • Wykreślenie podatników z rejestru VAT
 • Zwrot w terminie 25 dni

5. Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej i innych aktach prawnych istotne z punktu widzenia rozliczania podatku VAT (wybrane zagadnienia).

 • Należyta staranność jako warunek odliczenia podatku VAT.
 • E-kasa i Jednolity Plik Kontrolny dla paragonów fiskalnych.
 • Biała i czarna lista podatników VAT prowadzona przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów i jej wpływ na ryzyko rozliczeń podatkowych.
 • System STIR do analizy „podejrzanych” transakcji w systemach płatniczych i możliwość blokowania rachunków bankowych podatników.

6. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów leczniczych.

II. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach CIT i PIT  w roku 2018 :

 1. Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych,
 2. Korygowanie przychodów i kosztów w rozliczeniach podatku dochodowego
 3. Darowizny  oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych,
 4. Zwolnienie podmiotowe z CIT w podmiotach leczniczych,
 5. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,
 6. Nowy limit dla odsetek od pożyczek i innych kosztów finansowania dłużnego - nowy art. 15c
 • Mechanizm uchylenia przepisów o cienkiej kapitalizacji, tj. które przepisy stosować w 2018r. do starych pożyczek i kredytów.
 • Ustalenie kosztów finansowania dłużnego i nadwyżki tych kosztów.
 • Ustalenie limitu z art. 15c i kwoty kosztów nie stanowiących kosztów podatkowych.

7. Koszty podatkowe - wybrane zagadnienia na gruncie aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych, w tym:

 • Amortyzacja podatkowaw roku 2018 – zagadnienia praktyczne,
 • Kary umowne i odszkodowania.
 • Straty i niedobory.

8. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotów    leczniczych.

 III.  Podatek od nieruchomości :

 • zagadnienia praktyczne związane z rozliczaniem podatku,
 • przegląd interpretacji i orzecznictwa orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotówleczniczych.

IV. Zmiany  w podatku VAT, CIT oraz PIT w roku 2019 – omówienie ustaw i projektów

V. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

III. Presja RODO w codziennej pracy Głównego Księgowego w ochronie zdrowia

 

Prowadzący szkolenie:

Małgorzata Czupryńska - biegły rewident, wieloletni nauczyciel z zakresu rachunkowości,  praktyk w zakresie badania sprawozdań

Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

Jan Krzysztof Fedorowicz - Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Ekspert ochrony informacji wrażliwych i poufnych oraz danych osobowych, uwzględniających aspekt informacji jako towaru. Od 1993 roku współpracuje w tym zakresie z największymi przedsiębiorstwami z Polski i zagranicy, takimi jak banki, przedsiębiorstwa produkcyjne, budowlane, handlowe, firmy ubezpieczeniowe, urzędy i instytucje państwowe, samorządowe czy firmy rodzinne. Dzięki unikalnemu połączeniu osobistych kompetencji, interdyscyplinarnego  wykształcenia i ogromnego doświadczenia jest zarówno skutecznym fachowcem branżowym jak i niezwykle wartościowym szkoleniowcem. Ekspert w dziedzinie kompleksowych inwentaryzacji z pełnym rozliczeniem , twórca „Modelu Inwentaryzacji 4.0”. Ekspert wdrażania procedur zarządzania danymi oraz psychologii zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Termin szkolenia:
03 grudnia 2018 - 06 grudnia 2018     
Miejsce szkolenia:
Hotel Polanica Resort & Spa, ul. Górska 2, Polanica-Zdrój
Cena szkolenia:
1200 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
Koszt zakwaterowania i wyżywienia:
497 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
190 zł/os.
Zgłoszenia:

 

 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:

TRANSPORT

Dla osób zainteresowanych organizujemy transport z Wrocławia i z powrotem.

Wyjazd z Wrocławia 3 grudnia około godziny 13:30.

Wyjazd z hotelu 6 grudnia około godziny 9:00.

Opłata za transport w obydwie strony wynosi 150 zł/os.

Chęć skorzystania z transportu prosimy zgłaszać mailowo lub telefonicznie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rejestracja uczestników 3 grudnia od godziny 15:30

Zajęcia rozpoczynają sie 3 grudnia o godzinie 16:00

Zakończenie zajęć 6 grudnia ok. godziny 11:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
Wydarzenia