Samodzielność zawodowa pielęgniarek POZ. Szanse i zagrożenia prowadzenia działalności i kontraktowania świadczeń wynikające z nowych przepisów prawnych
październik
22
Miejsce szkolenia: Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Data: 22 październik 2019

 

Opis szkolenia:

Cel ogólny: Po zrealizowaniu uczestnik kursu będzie posiadał wiedzę na temat zasad kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia z uwzględnieniem form organizacyjnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie pielęgniarka POZ oraz wiedzę na temat wymogów prawnych zawartych w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej.

Cele szczegółowe:

Słuchacz będzie posiadał wiedzę w zakresie:

 1. Samodzielności zawodowej w kontekście nowej ustawy o POZ (szanse i zagrożenia)

 2. Warunków niezbędnych do rozpoczęcia działalności leczniczej w zakresie pielęgniarka POZ

 3. Znajomości form organizacyjno-prawnych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w POZ

 4. Kompetencje, kwalifikacje i uprawnienia  pielęgniarki POZ realizującej umowę z NFZ

 5. Zasady zawierania i realizacji umów z NFZ

 

TREŚCI

 1. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej – pojęcie kompleksowości świadczeń, określenie zespołu terapeutycznego w POZ.

 2. Aktywna lista pacjentów po 31.12.2024 roku – wymogi proceduralne wynikające z ustawy o POZ.

 3. Warunki przystąpienia do kontraktowania świadczeń medycznych z NFZ w ochronie zdrowia – warunki ogólne i szczegółowe, dostępność do świadczeń, kwalifikacje personelu, warunki lokalowe, wyposażenie, dostępność, obowiązki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

 4. Rodzaje produktów (zakresów) kontraktowanych przez NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej, sposoby finansowania.

 5. Formy organizacyjne funkcjonujące na rynku usług medycznych POZ publiczne i niepubliczne:

  • Podmiot leczniczy

  • Praktyka zawodowa pielęgniarki

  • Grupowa praktyka pielęgniarek

 6. Zadania pielęgniarki wynikające z realizacji umów zawartych z NFZ,  

 7. Sposoby zawierania umów z NFZ w POZ – przygotowanie wniosku i realizacja umowy, obowiązki sprawozdawcze

Prowadzący szkolenie:

Ewa Taranta - magister pielęgniarstwa, doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku, Dyrektor Przychodni Rodzinnej "Fidos" w Białymstoku realizującej świadczenia z zakresu POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

Termin szkolenia:
22 października 2019
Miejsce szkolenia:
Warszawa, sala konferencyjna PCE, ul. Żelazna 41 lok. 6
Cena szkolenia:
350 zł/os.
Zapewniamy:
udział, materiały, przerwy kawowe
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 14 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje:
 
Rozpoczęcie zajęć o godz. 10:30

Zakończenie zajęć ok godz. 14:30Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2019
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia