Zamknięcie roku finansowego w podmiotach leczniczych
styczeń
19 - 20
Miejsce : Warszawa, Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b
Data: 19 styczeń 2022

 

Program :

I.   Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych za 2021r. w świetle regulacji ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

 

II. Zamknięcie roku 2021 -  rozliczenia VAT,  CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem  najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS. Omówienie zmian jakie niesie Polski Ład.


Szczegółowy program:

I. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych

1. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych za 2021r. w świetle regulacji ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności leczniczej: 

 • Elektronizacja sprawozdań finansowych – omówienie wybranych zagadnień i problemów związanych z elektronizacją

 • Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy.

 • Ogólne zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w tym SPZOZ (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływówpieniężnych oraz informacji dodatkowej).

 • Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowegopodmiotów leczniczych (w tym SPZOZ), omówienia zasad uwzględnionych w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

 • Prezentacja przychodów i kosztów. Rachunek zysków i stratz uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.10.2020 r. ws. standardu rachunku kosztów u świadczeniodawcy .

 • Aktywa trwałe wycena i prezentacja z uwzględnieniem problematyki nieruchomości

 • Aktywa obrotowe wycena i prezentacja w tym problematyka odpisów aktualizujących.

 • Fundusze własne podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ - zasady kształtowania się funduszu założycielskiego i funduszu zakładu), skutki wyroku TK 4/17 z 20.11.2019 na sposób finansowania SPZOZ.

 • Rezerwy i zobowiązania, kredyty, pożyczki, fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe.

 • Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ)

 • Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych (w tym obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ).

 • „Kalendarz księgowego” dotyczący prac związanych ze sprawozdaniem finansowym 2021.

2. Dyskusja nad wybranymi tematami i aktualnymi problemami z uwzględnieniem specyfiki gospodarki podmiotów leczniczych.

 

II. Zamknięcie roku 2021 -  rozliczenia VAT,  CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej dla podmiotów leczniczych z uwzględnieniem  najnowszego orzecznictwa (NSA, TSUE) oraz interpretacji KIS. (8 godzin wykładowych)

1. Rozliczenia VAT  i CIT w roku  2021

 • Pakiety SLIM VAT I i II

  • omówienie zmian wynikających ze SLIM VAT 1 (zmiany w zakresie fakturowania, uproszczenia dla eksporterów, kursy walut, zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego, prezenty małej wartości)

  • zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 (rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie 3 miesięcy, dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących, zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego, wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)

 • Zmiany w raportowaniu JPKV7 po nowelizacji JPKV7

  • doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 – alkohol, 02, 03 – oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 – wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne)

  • zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)

  • zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów

  • zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

  • zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)

 • Zmiany związane z płatnościami (VAT i podatki dochodowe):

  • funkcjonowanie białej listy podatników VAT – bieżące zagadnienia;

  • obowiązek zapłaty na rachunek z białej listy pod rygorem określonych sankcji w VAT i podatkach dochodowych – od 1 stycznia 2021 r. i zmian łagodzących od dnia 1 lipca 2021 r.

  • istota obowiązkowej podzielonej płatności na tle przepisów o białej liście;

  • zmiany w dysponowaniu środkami na rachunku VAT;

  • przepisy przejściowe.

 • Funkcjonowanie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych w roku 2021 – zagadnienia praktyczne

 • Podatek u źródła w 2021 r.

 • Rozliczanie świadczeń ponadlimitowych w podmiotach leczniczych,

 • Darowizny  oraz nabycia częściowo odpłatne w rozliczeniach podatkowych w roku 2021

 • Przygotowanie rozliczenia podatkowego CIT za rok 2021 – zagadnienia praktyczne

 • Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w obszarze działania podmiotówleczniczych.

 • Zmiany planowane na rok 2022 – w ogólnym zarysie.

 

2. Omówienie istotnych zagadnień w rozliczeniach PIT  w roku 2021 :

 • Zaliczki na PIT potrącana przez pracodawców w roku 2021

 • Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników, osób współpracujących,

 • Zmiany planowane na rok 2022 – w ogólnym zarysie.

 

3. Ordynacja podatkowa – bieżące zagadnienia i zmiany istotne dla podmiotów leczniczych.

 • Raportowanie schematów podatkowych (MDR).

 • Zmiany planowane na rok 2022 – w ogólnym zarysie.

4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Prowadzący :

Małgorzata Mazurkiewicz – biegły rewident, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości; członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor wielu zadań i pytań z zakresu podatkowego

Termin :
19 styczeń 2022 - 20 styczeń 2022     
Miejsce :
Warszawa, Hotel Łazienkowski, ul. 29 Listopada 3b
Cena :
1100 zł/os.
Zapewniamy :
udział, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady
CENA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA ZA CAŁY POBYT:
240 zł/os.
DOPŁATA DO POKOJU 1-OS.
60 zł/os.
Zgłoszenia :
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT) koszt 8 zł netto.

Dodatkowe informacje :

Rejestracja uczestników: 19 stycznia od godziny 10:30

Czas trwania zajęć:

w dniu 19 stycznia 11:00-18:30 (w trakcie przerwa na obiad oraz zameldowanie osób korzystających z noclegu)

w dniu 20 stycznia 09:00-13:00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2021
Wszystkie aktualne konferencje i szkolenia znajdą Państwo w zakładce "Szkolenia i konferencje"....
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA   ul. Powstańców Śląskich 108/27 01-466 Warszawa &nb...
czytaj więcej
Wydarzenia
styczeń
01
styczeń
09
styczeń
19
Ilość dni szkolenia: 1
styczeń
27
Ilość dni szkolenia: 1